Vilkår for personlig træning

Vilkår for personlig træning

1. Indehaveren har selv ansvar for, at hans/hendes helbredstilstand er sådan, at træning kan gennemføres uden risiko.

2. PT 60 er 55 minutters træning med en PT, og PT 30 er 25 minutters træning med en PT.

3. Er du forhindret i at benytte en personlig træningsaftale, skal du melde afbud senest 24 timer før starttidspunktet. Afmelding til en aftale skal ske direkte til den personlige træner. For Betalingsserviceaftale fratrækkes én træningstime ved manglende afbud. Der kan gøres undtagelser efter aftale.

4. Hvis du kommer for sent til din PT-time, trækkes denne tid fra din bookede tid. Hvis din PT kommer mere end 5 minutter for sent til en aftalt træning, har du ret til at få en ny PT-time gratis.

5. PT sessionen skal først og fremmest finde sted i SATS-lokaler eller eventuelt i umiddelbar nærhed af disse, f.eks. på løberuter. Det er ikke tilladt at træne i træningscentre, der er konkurrenter til SATS.

6. SATS forbeholder sig ret til at skaffe en stedfortræder (EHFA godkendt personlig træner uddannelse eller tilsvarende), hvis den personlige træner ikke længere er til rådighed.

7. SATS tilbagebetaler ikke allerede betalte PT-timer, bortset fra tilfælde, hvor medlemmet har afsluttet sit medlemskab før tiden på grund af særlige omstændigheder, der fremgår af vores medlemsvilkår. Undtagelser skal godkendes af centerlederen.

8. Aftalen er personlig og kan ikke overdrages til et andet medlem.

 

9. Der gælder desuden særlige vilkår vedrørende personlig træning på betalingsserviceaftale. Se nedenfor. 

9.1. For medlemmer, der betaler via betalingsservice, gælder det samme kontonummer, som er aktivt for medlemskabet i dag. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at den øvre beløbsgrænse i betalingsserviceaftalen dækker den samlede månedlige opkrævning fra SATS.

9.2. Reglerne vedrørende betalingsservice gælder i henhold til den ordinære medlemskontrakt.

9.3. Aftalen tegnes med en binding på minimum 3 måneder. Efter bindingsperioden overgår betalingsservice aftalen til et løbende aftaleforhold. Aftalen fortsætter således ind til denne opsiges af medlemmet. Se i øvrigt pkt. 9.10

9.4. Det aftalte beløb trækkes automatisk den første i måneden

9.5. Der frigives det antal 'sessioner' som aftalen dækker d. 1 i måneden. Alle sessioner skal bruges i den samme måned som de er frigivet, herefter forælder de. Måneder kan have hhv. 4 og 5 uger, hvilket afgør hvor mange sessioner der frigives i måneden. Antal af uger i en måned er defineret som antallet af mandage i denne

9.6. Opgradering af PT på betalingsserviceaftale:
Antallet af ugentlige træningssessioner på Betalingsserviceaftale kan opgraderes med 1 dags varsel, dog altid med start på en mandag og skal minimum have en varighed på 7 dage. F.eks. kan du på en søndag opgradere til 3 i stedet for 2 ugentlige sessioner i dit fortsatte Betalingsserviceaftale forløb og vice versa. Der opkræves ikke gebyr for op/nedgradering og du betaler kun for det ugentlige antal sessioner, du har valgt.

9.7. Nedgraderes af PT Medlemskabet:
Medlemmet kan til enhver tid nedgradere sit PT medlemskab for at reducere antal træning sessioner om måneden. Nedgraderinger træder i kraft efter udløbet af efterfølgende måned

9.8. Beroperioder

9.8.1. PT på betalingsserviceaftale kan sættes i bero i en periode på 7 dage til 4 måneder pr. gang. En beroperiode skal altid starte en mandag og er altid hele uger eller til månedens afslutning. Efter endt beroperiode vil en aktiv periode minimum være 7 dage. Der opkræves ikke gebyr for at sætte betalingsserviceaftale i bero. Det er ikke muligt at opsige aftalen i en beroperiode. Derudover gælder SATS’ alm. regler for beroperioder.

9.8.2. For det antal uger aftalen sættes i bero krediteres andelen af ubrugte sessioner til medlemskontoen ift. til aftalen. Der kan ikke krediteres for klip, der er er blevet forbrugt i kalendermåneden. Dvs. Hvis aftalen giver ret til 4 sessioner i en måned (PBS 1 gang om ugen), og alle disse sessioner er afholdt i starten af måneden, kan der ikke krediteres/sættes i bero i slutningen af måneden.

9.8.3. For de uger aftalen er i bero fjernes de tilgængelig antal klip svarende til antallet af uger.

9.9 Trænerskifte under betalingsserviceaftale

9.9.1. Du er berettiget til at skifte personlig træner, så ofte du vil. Kontakt centerchefen i dit center, hvis du ønsker at skifte personlig træner.

9.9.2. Skifter du til en personlig træner med samme kompetenceniveau, forbliver prisen for betalingsserviceaftalen den samme, og SATS tager ikke gebyr for skiftet.

9.9.3. Skifter du til en personlig træner med et højere eller lavere kompetenceniveau, vil prisen for din betalingsserviceaftale ændres til prisen det nyvalgte kompetenceniveau. Den nye pris er gældende fra den dag, skiftet foretages i dit center.

9.9.4. Ønsker du en personlig træner med højere kompetenceniveau pålægger SATS dig ikke gebyr for skiftet.

9.9.5. Hvis der er ventetid i forbindelse med trænerskifte anbefaler vi, at du sætter din betalingsservice aftale i bero jf. pk. 10

9.10. Opsigelse

9.10.1. Betalingsserviceaftale har en bindingsperiode på 3 måneder og kan opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned, dog tidligst til bindingsperiodens ophør. Opsigelse kan ske ved personlig henvendelse i et SATS' center, hvor du underskriver med navn og dato, og der udleveres en kvittering på opsigelsen. Det er også muligt at opsige pr. brev, eller e-mail til SATS' medlemsservice (medlemsservice@sats.com) med oplysning om for- og efternavn og medlemsnummer, samt en tilkendegivelse om, at du ønsker at opsige dit Betalingsserviceaftale tilkøb. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt dit Betalingsserviceaftale tilkøb er opsagt, skal du kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse, hvorfor det er vigtigt, at du gemmer kvitteringen for din opsigelse heraf.

9.10.2. En betalingsserviceaftale fortsættes til det opsiges. Vær opmærksom på, at hvis du har et periodemedlemsskab, og dette ophører, ophører dit Betalingsserviceaftale ikke automatisk på samme tidspunkt.

 

10. Der gælder desuden særlige vilkår vedrørende personlig træning ved køb af klippekort. Se herunder.

10.1. Gyldighed
Klippekortet er gyldigt i 12 måneder fra salgstidspunktet, bortset fra køb af 50 PT-klip, hvor disse er gyldige i 15 måneder fra salgstidspunktet. Ubrugte klip kan herefter refunderes i indtil 12 måneder fra løbetidens udløb.

10.2. Fortrydelsesret
Ønsker du at fortryde køb af PT klip, tager SATS et gebyr på ét PT klip. Det betyder eksempelvis, at ønsker du at refundere 4 PT klip med en personlig træner, vil du få refunderet prisen på 3 PT klip. Dog vil der ikke tages gebyr hvis du fortryder køb af ubrugt klippekort inden for 14 dage.

10.3. Trænerskifte

10.3.1. Du er berettiget til at skifte personlig træner inden for samme kompetenceniveau, så ofte du vil. Kontakt centerchefen i dit center, hvis du ønsker at skifte personlig træner.

10.3.2. Skifter du til en personlig træner med højere kompetenceniveau, skal du betale differencen op til det nyvalgte kompetenceniveau.

10.3.3. Ønsker du at skifte til en personlig træner med et lavere kompetenceniveau, kan du fortryde dit køb af PT klip jf. pkt. 10.2 og herefter købe nye PT klip med det nyvalgte kompetenceniveau.

 

11. Der gælder desuden særlige vilkår vedrørende køb af PT Boot Camp-forløb. Se herunder.

11.1. Boot Camp der indeholder 3 ugentlige træningssessioner i 6 sammenhængende uger. De 3 ugentligt træningssessioner varetages af en eller flere af SATS’ personlige trænere, og I kan være op til 12 deltagere på træningssessionerne på Boot Camp-forløbet.

11.2. Dit tidsbegrænsede PT Boot Camp-medlemskab løber i den periode, du deltager på et PT Boot Camp-forløb. Deltager du eksempelvis på 1 PT Boot Camp-forløb gælder dit PT Boot Camp-medlemskab i SATS fra forløbets opstartsdato og 6 uger frem.

11.3. Dit PT Boot Camp medlemskab ophører uden yderligere varsel 6 uger efter opstartsdatoen.

11.4. SATS’ personale har ret til at vurdere, at det ikke er helbredsmæssigt forsvarligt at lade dig deltage på et PT Boot Camp-forløb.

11.5. Afbud

11.5.1. Træningssessionerne på PT Boot Camp-forløb foregår på planlagte dage og tidsrum. Hvis du er forhindret i at deltage i en af de ugentlige træningssessioner, vil denne træningssession ikke blive refunderet eller genafholdt.

11.5.2. Afbud skal ske til den personlige træner, der er ansvarlig for PT Boot Camp-forløbet, og du vil ikke blive pålagt et gebyr for manglende fremmøde.

11.5.3. Melder den personlige træner afbud til en planlagt træningssession, har den personlige træner følgende muligheder: 1) finde en afløser, 2) afholde sessionen på en anden dato inden for de 6 uger eller 3) afholde sessionen umiddelbart efter de 6 uger.

11.6. Fortrydelsesret
Du har mulighed for at fortryde dit køb af et PT Boot Camp-forløb indtil opstartsdatoen for forløbet. Herefter betragter SATS den købte PT Boot Camp som taget i brug, og din fortrydelsesret ophører.

11.7. Overdragelse
Dit PT Boot Camp-forløb er personligt og må kun benyttes af dig, såfremt PT Boot Camp-forløbet er begyndt. Du har dog mulighed for at overdrage dit PT Boot Camp-forløb til en anden før opstartsdatoen for forløbet. Ønsker du at overdrage dit PT Boot Camp-forløb, skal du kontakte SATS på medlemsservice@sats.com

11.8. Bero
Du har ikke mulighed for at sætte dit PT Boot Camp-medlemskab i bero.