Check ind med QR-kode i vores centre

Vi introducerer nu QR-kode som check in i alle vores centre. Dette vil gøre det nemmere for dig som medlem, så du kun behøver at medbringe din mobil, når du skal i træningscenteret. Hvis du har spørgsmål i forhold til QR-koden, se venligst Q&A nedenfor.

English version below.

Hvornår sker QR udrulningen i de forskellige centre?

Sjælland

 • 11. februar 2020: SATS Birkerød, Frederiksberg – ABC, Frederiksberg – Falkoner, Gentofte, Glostrup, Herlev, København – Fisketorvet, København – Valby, Køge – den hvide by, Lyngby, Nærum, Rødovre, Taastrup – City 2 og Vallensbæk. 
 • 12. februar 2020: SATS København – Adelgade, København – Nygårdsvej, København – Parken
 • 13. februar 2020: SATS København – Amager Strand, København – Fields, København – BLOX
 • 14. februar 2020: SATS Frederikssund, Køge – Strædet, Roskilde – Ro’s Torv
 • 18. februar 2020: SATS København – Nørrebro, København – Sydhavn, Søborg.

Jylland og Fyn

 • 19. februar 2020: SATS Århus – Risskov, Århus – Frisko, Århus – Viby og Aalborg – Bispensgade.
 • 20. februar 2020: SATS Esbjerg – Broen, Esbjerg – Strandbytorv, Odense – Nyborgvej, Odense – Vogterhus, Svendborg.

Jeg har ikke en smartphone, hvad gør jeg?

Hvis du ikke har en smartphone, bedes du henvende dig i receptionen. Her kan du få udleveret et nyt medlemskort med en chip (RFID kort), som du kan bruge i stedet for QR-koden.
Mister du dette medlemskort, kan du købe et nyt for 60kr.  

Hvordan logger jeg ind i appen?

Log ind med dit medlemsnummer eller den e-mail du har oplyst ved indmeldelse. Har du glemt, hvilken e-mail du har registreret? Kontakt Medlemsservice.

Dit password er de seks første cifre i dit CPR-nr, hvis du ikke kan logge ind med dette, klik på ”glemt adgangskode?” og få tilsendt en ny.

Hvor er QR-koden i appen?

I SATS appen finder du QR-koden under din profil. Den findes i øverste højre hjørne ved siden af dit profilbillede. Klik på QR ikonet og din personlige QR-kode bliver vist. Vi forstærker lyset på din skærm til det maksimale, så det er nemmere for scanneren at læse QR-koden.

Hvorfor vises QR-koden ikke?

Åben din personlige QR-kode fra din profil i SATS appen. Hvis siden åbner, men QR-koden ikke vises, har din mobil problemer med at loade din QR-kode. For sikkerhedsmæssige hensyn, bliver din QR-kode automatisk opdateret efter få sekunder. Dette betyder, at du først skal åbne appen, når du står ved scanneren. For at kunne åbne QR-koden, skal du være tilkoblet enten mobildata eller WIFI.
Her får du nogle tips for at sikre, at din mobil har adgang til mobildata:

1. Tjek at mobildata er slået til. Mobilen skal have adgang til internettet, for at kunne åbne QR-koden.

a. iPhone: Indstillinger>mobilnetværk>mobildata: Tjek at knappen er slået til (grøn). På iPhone kan du indstille data for en bestemt app, hvis du scroller ned i mobildata indstillinger. Vær sikker på at SATS appen har adgang til mobildata. 
Kontroller at mobildata er slået til OG aktiv. Vi anbefaler at du prøver og åbne en webside på internettet, som du normalt ikke bruger, for at se om der er adgang til internettet (og ikke bare åbner en side du har haft åben før).

b. Android: Tjek indstillinger for at være sikker på at mobildata er slået til. På Android er der en knap til at aktivere/deaktivere mobildata i hurtig menuen der kan trækkes ned fra toppen af skærmen.
Kontroller at mobildata er slået til OG aktiv. Vi anbefaler at du prøver og åbne en webside på internettet, som du normalt ikke bruger, for at se om der er adgang til internettet (og ikke bare åbner en side du har haft åben før). 

2. Hvis du ikke ønsker at aktivere mobildata, kan du gå på centerets WIFI helt gratis: SATS MEMBER (Energized)

3. Hvis mobilen har internetadgang, men stadig ikke kan vise QR-koden, bedes du genstarte din mobil. Ved at genstarte kan der nulstilles komponenter, der muligvis påvirker ydeevne og stabilitet.

4. Hvis ingen af ovenstående virker kontakt vores personale eller Medlemsservice for information omkring dit medlemsnummer, app-version eller type af telefon. Venligst vedhæft et screenshot, hvis muligt.

Jeg scanner min QR-kode, men gaten vil ikke åbne. Hvorfor?

Der kan være flere grunde til, hvorfor dette sker (hvis du scanner QR-koden 2 gange, du ikke har et aktivt medlemskab osv.) Venligst kontakt vores Medlemsservice.

Jeg får adgang til centeret, men min træning bliver ikke registreret i min træningshistorik i appen.

Der kan være en forsinkelse i registreringen, venligst tjek igen om 10 minutter. Hvis træningen stadig ikke er registreret, bedes du kontakte vores personale inden du forlader centeret, så de kan registrere dit besøg manuelt.

Hvis du allerede har forladt centeret, når du finder ud af, at din træning ikke er registreret, venligst kontakt vores Medlemsservice. De har ikke mulighed for at registrere din træning, men de kan hjælpe med at rette op på problemet, så dine fremtidige træninger automatisk bliver registreret. Husk at du kan tilføje besøg i appen, så de vil blive vist i din træningshistorik.

Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer min telefon eller den går ud?

Hvis du glemmer din telefon eller den løber tør for strøm, svarer dette til ’glemt medlemskort’. De samme regler er derfor gældende. Hvis det sker 3 gange inden for et år, pålægger vi et gebyr (25kr.) for glemt medlemskort.

 

English version:

Check in with QR code in our centers

Now we introduce QR-codes for checking into all of our centers. We do this to make it easier for your as a member, so you only need to bring your mobile phone, when you are heading for the gym. If you have questions to the use of QR-codes, please read the Q&A below.

When will the QR roll out happen in the different centers?

Zealand

 • 11th of February 2020: SATS Birkerød, Frederiksberg – ABC, Frederiksberg – Falkoner, Gentofte, Glostrup, Herlev, København – Fisketorvet, København – Valby, Køge – den hvide by, Lyngby, Nærum, Rødovre, Taastrup – City 2, Vallensbæk. 
 • 12th of February 2020: SATS København – Adelgade, København – Nygårdsvej, København – Parken
 • 13th of February 2020: SATS København – Amager Strand, København – Fields, København – BLOX
 • 14th of February 2020: SATS Frederikssund, Køge – Strædet, Roskilde – Ro’s Torv
 • 18th of February 2020: SATS København – Nørrebro, København – Sydhavn, Søborg.

Jutland og Funen

 • 19th of February 2020: SATS Århus – Risskov, Århus – Frisko, Århus – Viby, Aalborg – Bispensgade.
 • 20th of February 2020: SATS Esbjerg – Broen, Esbjerg – Strandbytorv, Odense – Nyborgvej, Odense – Vogterhus, Svendborg.

I do not have a smartphone, what do I do?

If you do not have a smartphone please contact the reception. Here you will be provided with a new member card with a chip (RFID card), which you can use instead of the QR-code.
If you lose this card, a new can be bought for 60kr.  

How do I log into the app?

Log in with you member ID or the email address you have used when creating your membership. Can't remember which email you have registered? Contact Member Care.

Your password is the first six digits of your birthdate. If you cannot log in with these, click "glemt adgangskode?" and we will send you a new password.

Where is the QR-code in the app?

In the SATS App, you find your QR-code in your profile. It is the orange dot that is right next to your profile picture. Click that icon, and your personal QR-code pops up. We turn the light on your screen to maximum brightness so the code is easy to read for our gates.

Why is my QR-code not loading?

Make sure that you have opened your personal QR-code from your profile. If the page opens, but the QR-code itself is missing, your phone has problems with loading the QR-code. For safety reasons, your personal QR-code updates regularly with just few seconds between. This means that you need to have access to mobile data (connected to the internet) in order to get your QR-code.
Here are some tips and tricks to make sure that your phone and app has access to mobile data:

1. Check that mobile data is activated. The phone needs to be connected to the internet to get the QR-code.

a. iPhone: iPhone: Settings>Cellular>Celluar Data: Check that main switch is on (green). On iPhone you can disable data for a single app if you scroll down in the mobile data settings. Make sure that the SATS app has access to use mobile data.
Control that the mobile data is on AND active. We recommend trying to load a webpage that you normally do not use in order to see that the page actually loads (not just loads an old version that has been loaded before).

b. Android: Check settings to make sure that mobile data is turned on. On Android there is a button to activate/deactivate mobile data in the quick menu that can be dragged down from the top of the screen.
Control that mobile data is on AND active. We recommend trying to load a webpage that you normally do not use in order to see that the page actually loads (not just loads an old version that the has been loaded before).

2. If you don’t want to activate the mobile data, connect the phone to our Wifi: SATS Member (Energized)

3. If the phone has internet connection but is still not able to get the QR-code, please restart the phone. A restart resets components in the phone that might effect performance and stability.

4. If none of the above works, please contact our staff or our member care (link) with information about your Member ID, App-version and type of phone. Please also include a screenshot if possible.

I scan my QR-code but the gate doesn't let me in. Why?

There can be several reasons why this happens (if you scan the QR-code twice, you don't have an active membership agreement etc.). Please contact our staff or Member Care.

I'm able to check into the club, but my training is not registered in my training history.

There might be a delay in the registration, please check again in 10 minutes. If the workout is still not registered, please contact our staff before you leave the club so that they can register your visit manually.

If you have already left the club when you realize the workout isn’t registered, please contact our Member Care. They will not be able to register the workout, but they can help you fix the problem so that your future workouts will be registered automatically. Please remember that you can add your missing visit in the app so that it will appear in your training statistics.

What do I do if I forget my phone or it runs out of battery?

If you forgot to bring your phone or if it runs out of battery, this is similar to forgetting your membercard. Therefore, the same rules apply. If this happens 3 times within a year, we will add a fee (25kr.) for the missing digital membercard.